Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére Adatvédelmi megbízottunk: Tóth Zoltán

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás (ok) nyújtása természetes személyek számára és ennek keretében:

Adatkezelés jogalapja: megbízás szolgáltatás teljesítésére.

Adatok megadása feltétele a megbízás létrejöttének. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, felhasználjuk és tároljuk személyes adatait. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű. Ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Továbbá bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A kezelt adatok köre:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a megbízás nem teljesítése.

2.2 Szolgáltatás (ok) nyújtása jogi személyek számára és ennek keretében:

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke a megbízás teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés tervezett határideje: megbízás teljesítése + törvényben előírt dokumentumok megőrzésének határidejére vonatkozó szabályok.

2.3 Számla kiállítása, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Áfa törvény, Számvitelről szóló törvény, Személyi jövedelemadóról szóló tv.). Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a megbízás nem teljesítése.

Adatkezelés tervezett határideje: megbízás lejárata + a törvényben előírt dokumentumok megőrzésének határidejére vonatkozó szabályok.

2.4 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények, kérdések

Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Szolgáltatásról, helyszínről, programokról, túraútvonalról.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek - az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, lakcím.

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet a rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat, adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: az adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: tiltakozásig

4. Érintettek köre

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó (k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: IT üzemeltető, webtárhely szolgáltató, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltató, OTP, K&H és MKB SZÉP Kártya szabadidő alszámla.

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő az 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó (k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

7. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét (ajándékutalvány vásárlása esetén), ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását a természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Partner figyelmét arra, hogy kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Partnerre tovább háríthatja.

8. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

8.1 A tájékoztatás költsége

A Társaság az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

8.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy a Társaság, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme - különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

8.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per- az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerinti illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

9. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

10. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzatának elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az érintett adatai védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet. Adatkezelő, amennyiben érintett adatai továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított érintett adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

11. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

12. Jogorvoslat

Ön az adatkezeléséről

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5). Telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zalakaros, 2019. március 1.

KAROS SZALON Kft.
Tóth Ferenc
Ügyvezető